BigEZ

BigEZ

สารเรืองแสง

สำหรับระบบปรับอากาศขนาดกลางและใหญ่

ใช้ได้กับทุกระบบรวมถึง R410a

ผ่านมาตราฐาน NSF และมาตราฐาน Food Grade code HTX-2, HX-2